Eğitimler

Toplam Kalite Yönetimi (TQM): Müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve/veya hizmet kalite gereksinimlerinin, sistematik bir yaklaşımla ve tüm çalışanların katkıları ile sağlanmasıdır. Bu yönetim şeklinde uygulanan her süreçte tüm çalışanların fikir ve hedefleri kullanılmakta ve tüm çalışanlar kaliteye dahil edilmektedir. Toplam kalite yönetimi; uzun dönemde müşterilerin tatmin olmasını başarmayı, kendi personeli ve toplum için yararlar elde etmeyi amaçlar ve kalite üzerine yoğunlaşır. Tüm personelin katılıma dayalı bir yönetim modelidir.

Proje Yönetimi: Temel proje yönetim terminolojisi ve genel kavramların yanı sıra entegrasyon, kapsam, zaman, maliyet, kalite, kaynak, iletişim, risk, tedarik ve paydaş yönetimi programın içeriğini oluşturmaktadır. Katılımcılar edindikleri bilgileri projelerin başlatma, planlama, uygulama-kontrol ve kapatma süreçlerinde kullanarak ve uygulayarak, eğitim programını tamamlayacaklardır.


İnsan Kaynakları: İnsan kaynakları eğitimi ile temel yönetim bilgisi, insan kaynakları işlevleri yani iş analizi, işe alım süreçleri, ücretlendirme, motivasyon ve performans yönetimi ile ilgili bilgiler kazandırarak nitelikli insan kaynağı uzmanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.


Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili: Vücut dili anlamak kolay değildir. Bu nedenle karşınızdaki kişilerin sizlere doğru söyleyip söylemediğini anlamanız zor olabilir. Bu ikilemi yaşamamanız için hazırlanan programda beden dili nedir tam anlamı ile öğrenmeniz amaçlanmaktadır.


Stres Yönetimi: Psikologların sağlık psikolojisi alanında çalışmaları durumunda, aldıkları eğitime destek olacak sağlık psikolojisi bilgilerinin geliştirilmesi ve son dönemde alanda uygulanan tekniklerin öğretilmesidir.


Sunum Teknikleri: Profesyonel iş hayatında her gün farklı gruplara sunumlar yapıyoruz. Bu eğitim, katılımcıların etkili, akılda kalıcı sunumlar yapabilmesi için sunum dili ve tekniklerinin nasıl kullanılacağı konusunda beceri kazandırmayı hedeflenmektedir.


Satış ve Pazarlama: Pazarlama, herhangi bir ürünü üretme fikrinden başlayarak satış sonrası gerçekleştirilen faaliyetlere kadar uzanan tamamlayıcı etkinlikler sürecidir. Sürecin arzulanan biçimde yönetilmesi atılacak her bir adımın temel özelliklerine hakim olmayı gerekli kılar. Bu programın amacı sürece ait teorik ve uygulamadan seçilmiş bilgiler çerçevesinde konuyla ilişkili kişilerin bilgi birikimlerini zenginleştirmektir.


Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilir işletme olma yolundaki tüm şirketlerin mavi yaka ve beyaz yaka olmak üzere tüm çalışanlarına yönelik farkındalık ve bilinçlendirme eğitimidir. Kurumsal olarak sürdürülebilirlik çalışmalarının yalnızca görevlendirilmiş çalışanlarının farkındalığı ile hedeflere ulaşılması oldukça zordur. Kurumların bir bütün olarak hareket etmelerini sağlamanın yolu ise bu farkındalık ve bilinçlendirme eğitiminden geçmektedir.


Kurum çalışanlarını sürdürülebilirlik alanının dünyada ve ülkemizde geldiği nokta, bireysel olarak sağlanacak katkılar ve bu katkıların yaratacağı büyük değişimler konusunda donanımlı hale getirmek eğitimin temel hedefidir.


Sürdürülebilirlik Raporlaması: GRI, CoP, SASB gibi uluslararası standartlarda raporlama yapmak isteyen ve raporlama kalitesini yükseltmek isteyen tüm işletmeler için düzenlenen eğitim, her işletmenin sektör, işveren, ve kurumsal yapısına en uygun standart ile raporlama yapabilir hale gelmesini hedeflemektedir.


Entegre Raporlama: Sürdürülebilir işletme olma yolundaki tüm şirketlerin finansal ve finansal olmayan performansını tek bir raporda paydaşları ile şeffaflıkla paylaşmasını sağlayan entegre raporlama Türkiye’de özellikle borsada işlem gören şirketler tarafından tercih edilmektedir. İşletmelerin hesap verebilirliğini artıran, sürdürülebilirlik adına yaptıkları yatırımlarının geri dönüşlerini kapsayan ve bütüncül bir yaklaşım sergilenmesini sağlayan bir raporlama türüdür. Entegre raporlama eğitiminin amacı işletmelerin bu kapsamlı raporlama sistemini detaylı olarak anlamalarını sağlamak ve ‘tek rapor’ sistemine geçiş yapmalarını sağlamaktır.


Kurum içi İnovasyon ve Girişimcilik: Programın ana hedefi yeniliğe liderlik edecek iç girişimciler yetiştirmektir. Çalışan yönetiminde yeni iş geliştirme eforunu artırmaya odaklanan program, aynı zamanda şirketlerde girişimcilik ve inovasyon konularından sorumlu departmanlarda rol alan çalışanları güçlendirmeye de odaklanıyor.


Kurumlarda Dijital Dönüşümün Temelleri: Farklı alanlardaki dijital dönüşüm uygulamalarını ele alarak, firmalara dijital dönüşüm yol haritalarını oluştururken vizyon kazandırmayı hedeflemektedir. Üretim Planlama: Üretim ortamındaki kaynakları en verimli biçimde kullanarak müşterilerin taleplerini karşılayacak şekilde üretim faaliyetlerinin organize edilmesinin sağlanması hedeflenmektedir. Üretim planlama eğitiminde üretim sistemleri, satış tahminleri, toplu üretim planlama, talebe bağlı stok yönetimi, stok maliyetleri, stok kontrol yönetimi, kurumsal kaynak planlama, kapasite ihtiyaç hesabı, hat dengeleme, metot mühendisliği, iş ve zaman etütleri gibi konular ele alınacaktır.


Depo ve Stok Yönetimi: Üretim ve hizmetlerde kullanılacak malzemelerin ihtiyaç planlaması sonucunda stok yönetiminin nasıl yapılacağını, stok yönetimi sistemlerinin nasıl oluşturulacağını ve stok malzemelerin depo yönetiminin nasıl yapılacağının aktarılması hedeflenmektedir.


Yalın Üretim Teknikleri: Maliyeti arttırmadan kaliteyi yükseltmek, stokları arttırmadan teslim süresini kısaltmak, küçük miktarlı siparişleri verimi düşürmeden gerçekleştirmek, sevkiyatları zamanında yapmak, daha az kaynakla daha çok gelir elde etmek, daha az işletme sermayesi ile çalışabilmek ve yeni yatırımlar için kaynak ayırabilmenin sağlanması konuları ele alınacaktır.


Mali Analiz Teknikleri: Hem şirket yönetimine hem şirket analizi yapmak durumunda olan kişilerin hem de hisse senedi yatırımcılarına mali tabloların nasıl analiz edileceğine ilişkin bilgileri vermek ve günlük ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede mali analiz yapabilmelerini sağlaması hedeflenmektedir.


Finans Yönetimi: Katılımcıların, finansal yönetim bilgilerini güncelleyerek, para ve sermaye piyasası araçları ile kurumları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Finansal piyasalar ve finansal yönetim uygulamalarına odaklanan bu programda, planlama, bütçeleme, karar alma, halka açılma, kredi kullanma, analiz yapma ve mevcut durumu değerlendirme konularında bilgiler sunulmaktadır.


Usulsüzlük Denetimi ve Soruşturma: İşletmelerde maruz kalınan hile ve suistimalin veya suistimal olasılığı olan konuların tespitine ve önlenmesine yönelik yöntem ve tekniklerin değerlendirileceği, vaka çalışmalarının yapılacağı ve iç denetim fonksiyonunun buradaki rol ve sorumluluklarının ele alınacağı bir programdır.


İç Denetim: İç denetim faaliyetlerinin kurum içinde başarılı bir şekilde yürütülüp kuruma katma değer sağlaması denetim faaliyetlerin etkin yönetimi ile mümkündür. Bu eğitim ile kurumunuzda etkin bir iç denetim fonksiyonu oluşturabilmek veya bu fonksiyonu yönetmek için sahip olunması gereken konular ele alınacaktır.


Acil Durum: Personel ve acil durum ekibinin acil durum plan ve prosedürlerini güvenli şekilde tatbik edebilmeleri için, Uzman eğitmenlerimizce kuruluş içerisinde, kuruluşa özel, eğitim ve tatbikatlar hazırlanmakta ve hedeflerinize uygun kapsamlı öneriler sağlanmaktadır.


Kriz Yönetimi, Afet ve Acil Durum Bilinci Eğitimleri, İlk Yardım Eğitimleri, Yangın Eğitimi, İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitimleri, KBRN (kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer) Bilgisi Eğitimleri, Lojistik ve haberleşme, Liderlik, Tim ve Kalite Çemberleri eğitimleri verilmektedir.


Özel Güvenlik: Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları, Güvenlik Tedbirleri, Etkili İletişim, Temel İlk Yardım, Kalabalık Yönetimi, Güvenlik Sistem ve Cihazları, Silah Bilgisi ve Atış, Uyuşturucu Madde Bilgileri, Yangın Güvenliği ve Tabii Afetlerde Müdahale Tarzı, VIP Koruma (Yaya, Araçlı, İkamette, Sosyal Ortamda koruma), Devriye Hizmetleri, Çevre Güvenliği, Nöbet Yerlerinde, Nizamiyede Hareket Tarzları Güvenliğin Tesis Edilmesi konularını kapsar.

Güvenlik Yönetişimi: Genelde Ülkemiz Güvenliği, özelde ise bireysel ve toplumsal güvenlik için doğrudan veya dolaylı iletişim, etkileşim içinde bulunan; kurumsal veya bireysel sorumlu bütün paydaşların güvenlik adına faaliyetlerde bulunması, yönetime destek ve organik yapıya dahil olmasıdır. Metod ve Eğitim Programlarımız ile kurumsal etkili ve yetki kullanabilir, deneyimli bir geçmişin analizinden önleyici uygulama prosedürleri oluşturan, Güvenlik Algısı gelişmiş profesyonel bireyler hedeflenmektedir.